Svinkløv Campings Historie

Pladsens Historie

I slutningen af 1800-tallet var det blevet moderne at bade i havet. Allerede omkring 1900-tallets begyndelse var Svinkløv populært som bade sted. De første turister kom omkring 1900, efter jernbanen mellem Aalborg og Thisted var taget i brug. De første badepensioner i Slettestrand dukker op omkring 1895, og de første hoteller omkring 1910. Svinkløv Badehotel bygges i 1925. Badepensioner og hoteller blev fortrinsvis besøgt af det bedre borgerskab fra de store byer. De mere almindelige borgere, herunder især lokale, tog ofte til Svinkløv på udflugt om søndagen. Svinkløv Plantage er anlagt af klitvæsenet (senere statsskovvæsenet) i årene mellem 1884 og 1910. Jens Peder Jensen var opsynsmand i plantagen i årene 1914-1933. Han var gift med Maren. De havde 21 børn og ét plejebarn. To af sønnerne hed Ole og Martin. Hele familien boede i opsynsmandsboligen (nr. 545), som er opført i 1903, og genopført efter en brand i 1914.

Udflugtsgæster henvendte sig ofte til opsynsmandsboligen, hvor de bad om kogt vand til at lave kaffe af. Således opstod der hen over tiden – også før Jens blev opsynsmand – et traktørsted, hvor man kunne købe sig en kop kaffe, en ostemad, et stykke kringle eller en sodavand. Nogle udflugtsgæster medbragte telte og overnattede rundt om i plantagen, når tiden tillod, og vejret var til det. Nogle slog sig ned i skovkanten i nærheden af traktørstedet. Sådan begynder historien om lejrpladsen i Svinkløv.

Traktørstedet i Svinkløv 1950

Lejrpladsen Svinkløv

Traktørstedet, som så småt var opstået, blev til et sted, hvor folk kom med deres telte og overnattede rundt omkring på plantagen.
Det blev hurtigt til en lejrplads, hvor alle folk kunne slå sig ned, når vejret var til det.

 

 

 

Panserspærringen. Vejen langs “Faldet” ned mod badehotellet

Huset Granly

Jens’ søn Ole var gift med Katrine. I 1928 får Ole og Katrine lov til at leje en grund af klitvæsenet og bygge et hus i nærheden af opsynsmandsboligen. Huset får navnet “Granly” (nr. 543), men omtales ofte som “Katrines hus”. De lejer desuden nogle landbrugsarealer, for huset skulle samtidigt være en slags aftægtsbolig for Jens Peder. Traktørstedet overtages af Katrine og flyttes til det nye hus, hvor det etableres i en tilbygning, som i dag er den nordligste del af butiksbygningen (nr. 541). Udover boligen og traktørstedet består faciliteterne af en butik, et lille lager, et kontor og seks værelser, der bruges til medhjælp og udlejning til sommergæster.

Ferieloven, som blev indført i 1938, gav for første gang alle ansatte ret til ferie med løn. Hermed var det ikke kun de velbjærgede, der havde mulighed for at tage på ferie. Ferielivet var nu blevet allemandseje. Det mærkedes også på aktiviteterne i Svinkløv. I slutningen af 1930’erne bliver klitvæsenet kede af den uorganiserede teltslagning rundt omkring i plantagen. Man samler og organiserer aktiviteterne på ét sted. Indledningsvis benyttes en mark øst for Katrines hus til formålet (P-pladsen). Der er hermed etableret en lejrplads i Svinkløv.

Svinkløv Camping. Porten. 1997

Uventede gæster

I april 1940 kommer der uventede gæster til kaffe. Besættelsesmagten etablerer en “kystvagt” lige nord for opsynsmandsboligen. Kystvagten har til opgave dels at spejde efter den forventede engelske invasion, dels at spejde efter fly, som har retning mod flyvepladserne i Aalborg. I 1942 etableres en observations- og pejlestation (P1) – benævnt “Strassburg” – til støtte for skydninger med Batteri Hanstholm II. Efterhånden som radar udvikles i løbet af krigen opsættes både sø- og luftpejleradarer til hjælp ved løsning af opgaven. Der etableres en panserspærring over vejen, der fører langs “Faldet”, og én i selve “Faldet”. I hvert fald i en periode anvendes traktørstedet til indkvartering. Sommerhuset (nr. 447) anvendes til vagtstue. 2 km længere mod vest, ved Stenbjerg (Svinklovene), etableres et infanteristøttepunkt benævnt “Stützpunkt Svinklöv”. Til underbringelse af mandskabet etableres en barakby i plantagen. Efter befrielsen anvendes barakbyen i en kort periode til indkvartering af flygtninge. Efter flygtningene er vendt hjem, nedtages barakkerne, og de genbruges i vid udstrækning som klubhuse, forsamlingshuse og sommerhuse på egnen.

 

Svinkløv Camping 1969

Kystturismen blomstrer

Under krigen lå kystturismen nærmest helt stille. Adgangen til vestkysten var især i de sidste år stærkt begrænset efter opførelsen af Atlantvolden. Strande og klitter var plastret til med pigtråd og miner. Efter krigen kommer der langsomt gang i kystturismen igen. For de fleste mennesker er transportmidlet stadig cyklen. Fra 1950’erne, og især i 1960’erne, bliver bilen hvermands eje, og det betyder en langt hurtigere og fleksibel transport for menigmand ud til ferielandet. Frem til begyndelsen af 1960’erne er det fortrinsvis teltcampister, der kommer på besøg. I løbet af 1960’erne anskaffer flere og flere campingvogne, som også begynder at finde vej til Svinkløv.

Svinkløv Camping 1984

Svinkløv Camping etableres

Pladsen øst for Katrines hus bliver hurtig for trang, og Katrines mark og omliggende bevoksninger må tages i brug. I 1958 opmåles et areal til camping. Ole dør i 1958. Efter Oles død hjælpes Katrine af Jens’ søn Martin, der herefter fungerer som lejrchefsassistent.

Svinkløv Camping regnes formelt set etableret i 1959. Det er første år, hvor navnet findes omtalt officielt, og det er første år, hvor der foreligger en bogføring og et regnskab. Ud fra regnskabet kan man følge udviklingen over de følgende 12 år: Fra og med 1959 udbetales honorar til lejrchefen. I 1959 ryddes bevoksning, og der etableres vandforsyning (brønd og pumpe). I 1960 etableres et let træskur med toiletter (tøndelatriner) og vaskerender (koldt vand). I 1962 bygges en toiletbygning i mursten og træ indeholdende 14 toiletter og vaskerender (koldt vand). I 1967 etableres de første 24 el-stik på pladsen. I 1968 etableres egen vandboring og vandværk, som udover at forsyne campingpladsen også forsyner de fire boliger, der er i området. I 1969 anskaffes gynger, vipper og brandslukningsmateriel. I 1970 etableres fire bruserum i toiletbygningen og formentligt samtidigt installeres oliefyr til forsyning med varmt vand. I 1971 bygges et renovationsdepot (det sorte skur ved plads 420). I 1971 udgør campingarealet ca. 3 ha. 

 

 

Campingpladsen vokser

Med etableringen af en egentlig campingplads stiger overnatningstallet eksplosivt. I 1962 er der registreret knap 4.000 overnatninger. I 1963 registreres 12.000 overnatninger. I 1966 knap 17.000 overnatninger og i 1970 22.000 overnatninger. Campinglivet understøttes af, at der i 1953 er indført 3 ugers betalt ferie, og at der i 1971 indføres 4 ugers betalt ferie.

Katrine fortsætter som lejrchef til og med sæsonen 1971. I de sidste par år var traktørstedet dog lukket i højsæsonen, fordi Katrine angiveligt ikke havde kræfter til at drive det hele samtidigt. I 1971 var det klitplantørens indstilling til Klitdirektoratet, at Katrine skulle fortsætte med at drive traktørsted og værelsesudlejning, mens der skulle bygges en ny bygning til information, butik, lager og lejrchefbolig samt ansættes en lejrchef til at drive campingpladsen og butikken.

 

Svinkløv Camping udvider

Først i 1973 er den nuværende bygning (nr. 541), som rummer information, butik, lager og lejrchefbolig, klar til brug. Det er p.t. uklart, hvad der sker med traktørstedet, værelsesudlejningen og Katrine. Traktørstedet og værelserne nedlægges formentlig i den forbindelse, idet Klitdirektoratet, som bemærkning til indstillingen, har påpeget, at værelserne næppe opfylder myndighedernes krav, og at nye værelser ikke bør indrettes.

Overnatningstallet fortsætter med at stige, og snart er kapaciteten igen for knap. I 1975 bygges yderligere en servicebygning i den vestlige del af pladsen. Over flere omgange i 1970’erne og 1980’erne udvides pladsen mod nord, syd og vest. I 2000 opføres fem hytter. I 2001 erstattes den første servicebygning af en moderne servicebygning med tidssvarende faciliteter. I 2005 opføres yderligere fem hytter i luksusklassen med bad og toilet. I 2005 opnår campingpladsen, som én ud af de første fire i Europa, at blive tildelt EU’s miljømærke “Blomsten”.

Fra og med 1972 til og med sæsonen 1996 drives campingpladsen af det daværende statsskovvæsen ved hjælp af ansatte lejrchefer. Fra og med sæsonen 1997 bortforpagtes pladsen til selvstændige forpagtere, som driver pladsen for egen regning og risiko.

Svinkløv Camping. Receptionen. 1997

Årstal

Svinkløv Camping. Info og pladsplan. 19xx

Lejrchefer:

  • 1933-1971: Katrine Jensen.
  • 1971-1978: Harry Jensen
  • 1978-1981: Dorthe og Jørn Johansen.
  • 1981-1996: Kai og Sonja Albrektsen.
  • 1996-2006: Jonna og Frank Jensen.
  • 2006-2007: Ronnie Bjerregaard.
  • 2007-2011: Jonna og Frank Jensen.
  • 2012-2014: Inge Vestergaard og Karsten Jepsen.
  • 2015-2020: Vibeke Jensen og Hans Sørensen
  • 2021-        : Birgitte Hassing Andersen og Martin Andersen